Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

DOKUMENTI (6): Многихъ еще лѣтъ святительства на пользу Св. Черногорской Церкви

| Postavio/la: Antena M

DOKUMENTI (6): Многихъ еще лѣтъ святительства на пользу Св. Черногорской Церкви

Piše: Vladimir Jovanović

Černogorskaja pravoslavnaja cerkov, čto takoe? Netačnosti, poluinformacije, dezinformacije – pa i notorne gluposti – ne samo ovih dana, mogu se o njoj pročitati u ruskim medijima. Nije isključeno da se ponekad radi o neznanju i površnosti autora članaka i izjava, ali se teško oteti utisku o politizovanoj orkestraciji u pokušaju zatiranja istorijskih fakata i sveštenih kanona. I van naše zemlje postoje istoriografski izvori o višestoljetnoj autokefalnoj Crkvi Crne Gore, a posebno su bogati, tačnije najbogatiji, upravo – ruski arhivi. Godinama unazad, pronalazim ih i objavljujem u knjigama. Sada ću ih, s vremena na vrijeme, prezentovati i na elektronskim stranicama „Antene M”.

***

„Церковныя Вѣдомости – издаваемыя при Святѣйшемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ”, kako i stoji u egidi, oficijelno je glasilo Svjatjejšega Sinoda Ruske pravoslavne crkve (sada: Священный синод Русской православной церкви). Mnogi brojevi „Церковныя Вѣдомости” tokom decenija donose informacije u zbivanjima u autokefalnoj Mitropoliji crnogorskoj - Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.

U rubrici „Сообщенія изъ заграницы” 10. aprila 1910. godine „Церковныя Вѣдомости” (br. 15, str. 709-711) pronašao sam članak „25-лѣтній юбилей Черногорскаго митрополита Митрофана”. Autor je A. Drosi (А Дросси). Preštampan je iz lista „Московские Вѣдомости”.

To je korektan biografski portret mitropolita Mitrofana Bana, od 1885. poglavara autokefalne Crkve Crne Gore. S obzirom da „Церковныя Вѣдомости” mahom donose razne uredbe i informacije o unutrašnjoj crkvenoj administraciji, te stručne bogoslovske rasprave, članak o jubileju Mitrofana Bana na čak tri strane može posvjedočiti i o ruskome respektu Crnogorske pravoslavne crkve.

Sada taj članak iz 1910. godine na „Anteni M” premijerno predstavljam savremenoj javnosti. Između ostaloga, može se u njemu pročitati:

„По издавна установившемуся обычаю архипастыри св. Черногорской Церкви принимаютъ архіерейское рукоположеніе въ Россіи, и архимандритъ Митрофанъ возведенъ былъ въ санъ архіепископа Цетиньскаго и митрополита Черногорскаго, Бердскаго и Приморскаго 6 апрѣля 1885 г. въ Исаакіевскомъ соборѣ въ Петербургѣ митрополитомъ С.-Петербургскимъ и Новгородскимъ Исидоромъ въ Высочайшемъ присутствіи Государя Императора Александра III и членовъ Царской фамиліи”.

U prijevodu:

„Po odavno ustanovljenome običaju, arhipastiri Sv[ete] Crnogorske crkve primaju rukopoloženje u Rusiji, i arhimandrit Mitrofan uzdignut je u čin Arhiepiskopa Cetinjskoga i Mitropolita Crnogorskoga, Brdskoga i Primorskoga 6. aprila 1885. godine u Isakijevskome saboru u Petrogradu od mitropolita petrogradskoga i novgorodskoga Isidora u najvišem prisustvu Gospodara Imperatora Aleksandra III i članova carske familije”.

Pomenuti mitropolit petrogradski i novgorodski, Isidor Nikoljski, koji je načelstvovao posvećenju Mitrofana u vladiku, od 1860. do upokojenja 1892. je predśedavajući član („первенствующий член”) Svetoga Sinoda Ruske pravoslavne crkve, tj. prvi po rangu ruski arhijerej.

„Церковныя Вѣдомости” o Mitrofanu zaključuju:

„Пожелаемъ же высокочтимому архипастырю единовѣрнаго намъ народа многихъ и многихъ еще лѣтъ святительства на пользу Св. Черногорской Церкви и благо Богомъ ввѣренной ему паствы”.

Na crnogorskome:

„Poželimo visokopoštovanome arhipastiru jednovjernoga nam naroda još mnogaja i mnogaja ljeta sveštenosluženja na polzu Sv[etoj] Crnogorskoj crkvi i blagoslov od Boga vjernoj mu pastvi”.

***

Slijede faksimili: naslovnica „Церковныя Вѣдомости” (br. 15, 10. april 1910, Petrograd), članak „25-лѣтній юбилей Черногорскаго митрополита Митрофана” (str. 709-711) i iz njih izdvojeni gorenavedeni citati…

 

Ostavi komentar

0/300