Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Gošović uputio otvoreno pismo Branki Lakočević

| Postavio/la: Nikoleta Rakočević

Gošović uputio otvoreno pismo Branki Lakočević

Neven Gošović, član Predsjedništva Demokratske Crne Gore, obratio se otvorenim pismom predsjednici Upravnog suda, Branki Lakočević, u vezi sa predmetnim postupkom, koji se kod ovog suda vodi po podnesenoj tužbi Vladimira Jokića iz Kotora i Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Kotor, radi poništenja Odluke Skupštine opštine Kotor o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor.

Obraćanje Nevena Gošovića prenosimo u cjelosti.

"Gospođo Lakočević,

Kao što Vam je poznato, pred Upravnim sudom Crne Gore, u toku je postupak u predmetu U.br.2356/19 od 30.04.2019. godine, formiranom po podnesenoj tužbi Vladimira Jokića iz Kotora i Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Kotor, radi poništenja Odluke Skupštine opštine Kotor o prestanku mandata predsjedniku opštine Kotor.

Svakako da je na Upravnom sudu da cijeni zakonitost odluke o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor, koju je, donijela grupa odbornika SDP-a, DPS-a, HGI-a i SD-a, čijim radom je rukovodio odbornik DPS-a, Željko Avramović, a da pri tom nije dostavljen niti jedan dokaz, niti je na bilo koji način utvrđeno da je Vladimir Jokić u svojstvu predsjednika Opštine povrijedio bilo koju odredbu člana 62 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, a iz kojih razloga, Skupština opštine jedino može donijeti Odluku o razrješenju predsjednika Opštine.

Na Upravnom sudu je takođe da cijeni pravnu valjanost i usklađenost sa propisima i samog akta o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor, iz čijeg sadržaja se ne može izvesti zaključak da je Vladimir Jokić, razriješen dužnosti predsjednika Opštine Kotor prije isteka mandata u smislu člana 62 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, a koji akt je kao takav, i potpisan od strane neovlašćenog lica.

Povod našeg obraćanja Vama jesu veoma negativne posljedice koje Odluka o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor, donesena od strane grupe odbornika, u pauzi prekinutog skupštinskog zasijedanja, ima na funkcionisanje lokalne samouprave i ostvarivanje slobode i prava građana, a čije otklanjanje nalaže potrebu da Upravni sud, u hitnom postupku, ovom predmetu da prioritet u odlučivanju.

Naime, Odluka o prestanku mandata predsjedniku Oštine Kotor stupila je na snagu 24.04.2019. godine, kada je i donesena. Samim tim, počev od 24.04.2019. godine, u opštini Kotor ne postoji nosilac izvršne funkcije. Ovo iz razloga, što donosioci Odluke o prestanku mandata predsjedniku opštine Kotor, saglasno članu 66 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, nijesu odredili potpredsjednika Opštine koji bi vršio dužnost predsjednika Opštine.

Imajući u vidu, Zakonom o lokalnoj samoupravi utvrđene nadležnosti predsjednika Opštine, jasno je da njihovim nevršenjem, čak i u kratkom vremenskom periodu, nastupaju veoma teške posljedice u funkcionisanju lokalne samouprave, uključujući i nemogućnost plaćanja zakonskih obaveza opštine prema korisnicima budžeta (isplata zarade zaposlenih, izdataka za komunalije, obaveze koju su dospjele na osnovu prethodno zaključenih ugovora i drugih obaveza koje su propisane zakonom ili su proistekle na osnovu zakona).

Gospođo Lakočević,

Nemogućnost vršenja izvršene funkcije u opštini Kotor počev od 24.04.2019. godine, direktna je posljedica zloupotrebe funkcije odbornika od strane donosioca Odluke o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kotor. A zloupotreba ovlašćenja koje sa sobom nosi javna funkcija, ne može imati podršku niti od jednog suda. Misija sudstva u svakoj demokratskoj državi je da garantuje vladavinu prava i da obezbijedi pravilnu primjenu zakona na nepristrasan, pravedan i efikasan način. Sud koji štiti zakonitost mora poštovati i princip efikasnosti u radu. Predmeti u Upravnom sudu se smatraju hitnim ako je to zakonom propisano ili je priroda upravne stvari takva da zahtijeva hitno postupanje. U konkretnoj pravnoj stvari ti uslovi u potpunosti su ispunjeni.

Članom 63 stav 10 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da je postupak po tužbi protiv odluke Vlade o razrješenju predsjednika Opštine hitan. Sa druge strane, zaštita javnog interesa i slobode i prava građana Kotora od dalje primjene osporene odluke koja, imajući u vidu načina na koji je donesena, i ne može predstavljati akt Skupštine opštine, nameće potrebu donošenja odluke Suda u hitnom postupku. Svako drugačije postupanje tog Suda imalo bi za posljedicu imalo odugovlačenje postupka u ovoj pravnoj stvari, onemogućilo bi pristup pravdi, i bilo u funkciji već najavljenog preuzimanja vlasti u Kotoru političkom korupcijom, suprotno izbornoj volji građana tog grada.

Zbog svega navedenog Demokratska Crna Gora, kao konstituent vlasti u opštini Kotor, očekuje i zahtijeva da Sud, štiteći princip zakonitosti, shodnom primjenom odredbi člana 63 stav 10 Zakona o lokalnoj samoupravi, odluku u ovom predmetu donese u hitnom postupku.

Gospođo Lakočević,

Imajući u vidu značaj pitanja koje je predmet upravnog spora, očekujemo da nas bez odlaganja obavijestite u kom vremenskom periodu se može očekivati donošenje odluke Upravnog suda u predmetu U.br.2356/19."

Ostavi komentar

0/300