Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Raonić naimenovan za savjetnika predsjednika Vlade, na sjednici utvrđeno više Prijedloga zakona

| Postavio/la: Lejla Hadžimuhović

Raonić naimenovan za savjetnika predsjednika Vlade, na sjednici utvrđeno više Prijedloga zakona

U okviru usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o kreditnim institucijama, Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija, Prijedlog zakona o zaštiti depozita i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, sa pratećim zvještajima sa sprovedenih javnih rasprava.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je naimenovala Radula Raonića za savjetnika predsjednika Vlade.

Prijedlogom zakona o kreditnim institucijama implementira se direktiva čiji je cilj uspostavljanje usklađenih nacionalnih propisa koji se odnose na pristup djelatnosti kreditnih institucija i investicionih društava, modalitete upravljanja tim institucijama i okvir za njihovu superviziju.

Prijedlogom zakona o sanaciji kreditnih institucija stvaraju se uslovi za uvođenje evropskog sistema sanacije koji treba da organima za sanaciju obezbijedi instrumente za dovoljno ranu i brzu intervenciju u kreditnoj instituciji koja je u problemima, kako bi se obezbijedio nastavak ključnih finansijskih i ekonomskih funkcija kreditne institucije, uz istovremeno ograničavanje uticaja propadanja kreditne institucije na ekonomski i finansijski sistem na najmanju moguću mjeru i uz minimiziranje mogućnosti da troškove sanacije u krajnjem snose poreski obveznici.

Prijedlogom zakona o zaštiti depozita u naše zakonodavstvo prenosi se sistem zaštite depozita, uređen evropskom direktivom, čiji je cilj zaštita deponenata od posljedica nastupanja zaštićenog slučaja, odnosno posljedice stečaja kreditnih institucija, očuvanje povjerenja deponenata i doprinos stabilnosti bankarskog i ukupnog finansijskog sistema.

Odredbama Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka vrši se usaglašavanje sa Direktivom Evropske unije, kojom se reguliše redosljed prioriteta, tako da fizička lica, mikro, mala i srednja pravna lica treba da imaju povoljniji tretman od drugih povjerilaca.

Radi obezbjeđenja sprovođenja Zakona o bezbijednosti hrane i potpunog usaglašavanja sa evropskim zakonodovstvom, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani, kao i Uredbu o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište.

Takođe, Usvojena je Informacija o Predlogu paketa podrške za informaciono-komunikacione usluge NATO Vojnom predstavniku u savezničkoj komandi za operacije (ACO) za 2019. godinu i prihvatila Paket podrške, koji se zaključuje na godišnjem nivou za potrebe Kancelarije nacionalnog vojnog predstavnika Crne Gore u Savezničkoj komandi za operacije (ACO).

Vlada je usvojila i Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2018. godinu i Sporazumu o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje BIH – Crna Gora 2014 – 2020 i prihvatila tekstove sporazuma.

Na današnjoj sjednici Donijeta je Odluka o obrazovanju Tenderske komisije za otvaranje i rangiranje ponuda pristiglih po osnovu Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu „Brajići“.

Vlada je usvojila Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema, s Nacrtom ugovora o koncesiji.

Koncesioni akt sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesije, aktivnosti i obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje treba da ispuni koncesionar za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti.

Ovim povodom, Vlada je zadužila Upravu za vode da, u skladu sa Zakonom o koncesijama, objavi Javni oglas putem javnog nadmetanja, u otvorenom postupku, za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema.

Usvojen je i Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, s Nacrtom ugovora o koncesiji, Izvještajem s javne rasprave.

Vlada je usvojila Informaciju o organizovanju događaja „Crnogorski ljekari u dijaspori“.

Kako je u raspravi navedeno, ovaj događaj će biti organizovan u cilju edukacije zdravstvenih radnika, njihovog angažovanja i zadržavanja u sistemu zdravstva.

Takoše, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Statut Fonda za zaštitu životne sredine.

Statutom je utvrđeno da je Fond jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, da je osnovna djelatnost Društva obavljanje stručnih i drugih poslova u vezi sa finansiranjem pripreme, ostvarivanja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unaprjeđivanja životne sredine, na državnom i lokalnom nivou.

Eko fond će objediniti sva sredstva koja potiču od zagađenja životne sredine i povezivanjem sa međunarodnim institucijama obezbijediti dostupnost dodatnih izvora finansiranja.

Ostavi komentar

0/300