20 °

max 24 ° / min 16 °

Subota

10.06.

24° / 16°

Nedjelja

11.06.

23° / 17°

Ponedjeljak

12.06.

25° / 16°

Utorak

13.06.

24° / 14°

Srijeda

14.06.

24° / 17°

Četvrtak

15.06.

23° / 17°

Petak

16.06.

22° / 16°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Zavod za školstvo 'preventivno' i (ne)opravdano angažovao advokata Dalibora Kavarića?

Društvo

Comments 2

Zavod za školstvo 'preventivno' i (ne)opravdano angažovao advokata Dalibora Kavarića?

Autor: Antena M

  • Viber

Zavod za školstvo, 15. februara ove godine, sklopio je Ugovor o pravnom zastupanju sa advokatom Daliborom Kavarićem, a kako se navodi, sklopljen je zbog preduzimanja radnji pred sudovima i drugim državnim organima.

U ugovoru, u koji je Antena M imala uvid, piše i da je zaključen na 12 mjeseci, uz mogućnost produženja.

Prema tvrdnjama našeg izvora, koji je želio da ostane anoniman, angažovanje Kavarića, koji je između ostalog poznat i kao pravni zastupnik Crkve Srbije/SPC u Crnoj Gori, suvišno je, jer su svi pravni poslovi Zavoda u nadležnosti Službe za opšte poslove i finansije, a shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta.

V.d. direktorica Biljana Joksimović, potvrđuje za Antenu M da je angažovala Kavarića, napominjući, pak, da Zavod nema pravnu službu već isključivo Službu za opšte i finansijske poslove u okviru koje postoji načelnica istoimene službe i kancelarija za opšte poslove.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, međutim, navedeno je da je uslov za načelnika/cu Službe za opšte poslove i finansije - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih, nauka – pravo, što znači da bi rukovodilac službe po struci morao biti pravnik.

Joksimović dodaje još jedno objašnjenje - da je angažovanje Kavarića i "preventivno", zbog "izbjegavanja spornih odnosa".

"Ne sporeći lojalnost navedenih lica po postojećoj sistematizaciji, cijenila sam, kao rukovodilac da ovaj postojeći tim treba pojačati sa jednim stručnim licem koje ima praktično iskustvo iz sudskih i upravnih postupaka i sporova, prije svega iz razloga, preventivnog djelovanja i izbjegavanja konfilktnih i spornih odnosa između ustanove i zaposlenih i između zaposlenih međusobno, smatrajući međusobno povjerenje ustanove i zaposlenih, ključnim uslovom dobre produktivnosti i budućih rezulatata u radu. Duboko vjerujem, da sam u tome uspjela, a svakako, odgovor na to pitanje bi trebalo tražiti od mojih saradnika i zaposlenih u Zavodu", ističe Joksimović.

Izvor Antene M, međutim, ukazuje da za rješavanje konfliktnih situacija u Zavodu već postoji osoba koja je određena da bude posrednik priliikom eventualnog mobinga, u skladu sa Zakonom o zabrani od zlostavljanja na radu.

Kavarić i advokat Ministarstva?

V.d. direktorice Zavoda Joksimović navodi i da je Kavarić angažovan, jer je u proteklom periodu "ovom Ministarstvu zamjerano da je svojim odlukama prouzrokovalo sudske sporove i potencijalne finansijske rashode sudskih troškova u slučaju gubitka tih sporova". S obzirom na to da su Ministarstvo i Zavod za školstvo dva zasebna državna organa, nejasno je na koji način sporovi Ministarstva utiču na Zavod, te u kakvoj su povezanosti.

Pitali smo Joksimović, i koliko je sudskih sporova Zavod za školstvo imao u proteklih pet godina, na šta nas je ona podsjetila da je na tu funkciju naimenovana 26. januara ove godine, te da nam može pružiti odgovore samo za taj period. 

"Ističem da ovaj organ, u ovom trenutku ima samo jedan, (i to naslijeđeni sudski spor) i nekoliko upravnih postupaka. Sudski spor je pred Osnovnim sudom u Podgorici P.br. 778/21, Tužilac S.V. Tuženi Ministarstvo-Država Crna Gora ) u kome je ovaj organ posredno involviran, kao organ koji je preko izvještaja stručnoga tima nadzornika ZZŠ br. 03-1-1469/2 od 16.12.2018. godine, bio osnovom donošenja kasnijih odluka Ministarstva, a koje su odluke bile razlogom kasnijeg pokretanja sudskoga spora pod navedenim brojem (P.br. 778/21)", navodi Joksimović.

Iz odgovora je jasno da Zavod uopšte nije stranka u postupku, a angažovanje Kavarića u tom sporu Joksimović objašnjava ovako:

"Imenovani advokat je zadužen da ispred Zavoda komunicira sa Zaštitnikom imovinskopravnih interesa Crne Gore i nadležnom stručnom-pravnom službom Ministarstva, u cilju pripreme stručnog zastupanja Ministarstva kao tuženoga u sporu, naravno sa krajnjim ciljem pravne zaštite Zavoda, Ministarstva i Države u sporu".

Opet se nameće pitanje o povezanosti sporova Ministarstva sa Zavodom, te zašto advokat Zavoda ima kao zadatak "pripremu stručnog zastupanja Ministarstva", posebno s obzirom na to da se u ugovoru o angažovanju ne navodi pružanje usluga tom Vladinom resoru.

Kavarić kontroliše i zakonitost donošenja odluka Zavoda

Joksimović navodi da je Kavariću naložila i izradu, akcionog plana i postupanje po preporukama za realizaciju izvještaja o reviziji, državne revizije, za prethodni period, prije njenog naimenovanja.

Kako, međutim, tvrdi naš izvor u toku 2021. nije bilo ni eksterne ni interne revizije, tako da izrada akcionog plana nije moguća.

"Pomenuti advokat je posebno angažovan radi pravnog konsaltinga i pravne pomoći oko postupanja ovoga Zavoda po primjedbama i zvještaju o reviziji državne revizorske institucije i otklanjanja nepravilnosti, koje se odnose na postupak, odlučivanje i procedure javnih nabavki po Zakonu o javnim nabavkama s obzirom da su revizijom utvđeni značajni rashodi po osnovu javnih rashoda i eventualne moguće nepravilnosti, a što je predmetom razmatranja i pripreme eventualnih pravnih sredstava radi utvrđenih nezakonitosti i zloupotreba", pojašnjava Joksimović.

Na sajtu Zavoda za školstvo u dijelu "Organizacija", se pak jasno preciziraju poslovi Službe za opšte poslove i finansije. Tu se, između ostalog, decidno navodi da su njihove obaveze i javne nabavke, kao i obaveza u dijelu izrade finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru, blagajničko poslovanje i knjigovodstveni poslovi. 

Izvor Antene M tvrdi da je Inspekcija za javne nabavke kao nadležan organ po Zakonu o javnim nabavkama u više navrata kontrolisala postupke javnih nabavki u Zavodu za školstvo i nije našla nepravilnosti, te da advokat nema nadležnosti u njihovoj kontroli.

Joksimović u odgovorima našem portalu navodi i da je Kavarića angažovala sa ciljem utvrđivanjanja osnovanosti i zakonitosti donošenja odluka Zavoda, eventualnog pokretanja sudskih ili upravnih postupaka ili sporova, iz čega, logički, proizlazi da advokat ima pravo da preispituje odluke državnog organa, umjesto nadležnih institucija.

Kavarić daje mišljenja za izmjene i dopune normativnih akata

Prema riječima Joksimović advokat Kavarić angažovan je i radi pravnog konsaltinga i pravne pomoći u pripremi i izradi normativnih akata, koji ne postoje ili nisu prilagođeni radu ustanove, kao i radi davanja stručnih mišljenja i tumačenja određenih odredbi propisa a posebno: Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju, kao i drugih zakonskih i podzakonskih propisa.

Navodi i da je angažovan i na davanju mišljenja i tumačenja Pravilnika o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, za šta je tvrdi naš izvor nadležno Ministarstvo prosvjete.

Zadužen je i za tumačenje Pravilnika o načinu i postupku oglašavanja te Etičkog kodeksa, za šta je objašnjava izvor Antene M nadležna Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave.

Kavarić je prema riječima direktorice angažovan i kao konsultant za Postupak po zahtjevu za izmjenu Odluke o dodatku na osnovnu zaradu, za što je tvrdi naš izvor zaduženo Ministarstva finansija.

Još jedno njegovo angažovanje je povodom Odluke u pogledu uvećanja koeficijenta zarade državnim službenicima Zavoda za školstvo koji su stekli akademsko zvanje, što se, ističe naš izvor, reguliše Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru čije izmjene i dopune su takođe u nadležnosti Ministarstva finansija.

Joksimović navodi još Uredbi za koje su im potrebna tumačenja.

"Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, Pravilnik o listi i kategoriji registarske građe, kategorije i rokove čuvanja dokumenata, Pravilnikom o bližim uslovima, načinu korišćenja službenih vozila u cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i sigurnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti ZZŠ CG, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta", navodi u odgovorima.

Za poslove Kavariću će plaćati 530 eura mjesečno, plus naknade iz sporova

U ugovoru koji je Zavod sklopio sa Kavarićem, precizirana je njegova mjesečna naknada od 530 eura, ali i naknade i nagrade iz pozitivno riješenih sporova!?

Kako kaže Joksimović, ponudu od 530 eura mjesečno za pravno zastupanje dao je - upravo Kavarić.

"A ista cijena sadrži u sebi obim posla, složenost zadataka, potrebno vrijeme i podrazumijeva stručnost, radno iskustvo, znanje pomenutog punomoćnika i dostupnost za potrebe Zavoda u prostorijama Zavoda u državnim organima, a za usmene konsultacije u radnom vremenu. Cijena je određena prema Zakonu o advokaturi CG i Advokatskoj tarifi", objašnjava ona.

Iako joj je potreban advokat za tumačenje brojnih (gore navedenih) zakona, uredbi i pravilnika Zavoda, sa Zakonom o advokaturi i Advokatskoj tarifi je precizno upoznata.

"Cijena je određena prema Zakonu o advokaturi CG i Advokatskoj tarifi (Član 3 Tarife koji propisuje: da pored nagrade za rad advokata određene tarifnim brojevima ove Tarife, advokat i stranka mogu ugovoriti nagradu u paušalnom iznosu, nagradu u procentualnom iznosu, kao i nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti niža od 75 eur za svaki započeti sat, te člana 8 tarifnog broja 18: koji propisuje da advokatu pripada paušalni iznos za sporedne radnje u visini od 25% od ukupno obračunatog iznosa nagrade po toj tarifi. Visina nagrade u prethodno datim tarifnim brojevima iskazana je sa uračunatim paušalnim iznosom iz ovog tarifnog broja)", precizira Joksimović..

Naglašava, da je dosadašnja saradnja sa Kavarićem opravdala njegovo angažovanje, te da je, kako ističe, ostvaren enorman stepen racionalizacije u finansijskom i kadrovskom smislu.

"Povećanja legislativnih kapaciteta, povećanja nivoa organizovanosti i legalnosti procedura, a da su u toku provjere tenderskih postupaka, procedura, dokumentacije i kontrole njihove usklađenosti sa Zakonom o javnim nabavkama, što vjerujem da će rezultirati posebno značajnom, budućom uštedom budžetskih sredstava ovoga Zavoda, te mogućim postupcima za zloupotrebe državnih resursa, a koje su inicijalne krivično procesne i pripremne radnje, u toku, i o čemu ćemo Vas u slučaju zainteresovanosti obavijestiti", zaključuje Joksimović.

Sve ono na šta ukazaje izvor Antene M, međutim, izaziva sumnju u opravdanost angažovanja advokata Kavarića i navedeni motiv racionalizacije i optimizacije budžetskih sredstava?

 

Komentari (2)

POŠALJI KOMENTAR

litijašica

Očigledan primjer kako SPC radi po dubini. U Minsistratvu je državna sekretarka bila Kadovićka isto advokatica SPC. Ova v. d. Joksimović je javnosti postala poznata kad je pred izbore 2020. uputila pismo premijeru i predsjedniku kao srpkinja ("sve ste nam uzeli...."). Pravila spiskove za litije.

veritas

Je li Vesnica ostavila nasljednike da dovrše ono što je ona započela? Rašćeraj to, Vojinoviću, naravno ako smiješ od svog partijskog šefa.