Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Na Pododboru za ekonoms­ka i finansijska pit­anja i statistiku ocijenjen napredak u procesu reformi

| Postavio/la: Lejla Hadžimuhović

Na Pododboru za ekonoms­ka i finansijska pit­anja i statistiku ocijenjen napredak u procesu reformi

Crna Gora pozvana je da nasta­vi sa napornim radom i ispunjavanjem oba­veza iz Procesa stabilizacije i pridruživanja, zaključak je 12. sastan­ka Pododbora za ekonoms­ka i finansijska pit­anja i statistiku.

Predstavnici Minista­rstva finansija kao vodeće institucije u ovoj oblasti, kao i ostale nadležne institucije, predstavi­li su kolegama iz Ev­ropske komisije ažur­irane i detaljne inf­ormacije o postignut­om napretku u oblast­ima pokrivenim pogla­vljima 17 – Ekonomska i mon­etarna unija, 18 – Statistika, 32 – Finansijski nad­zor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević je istakao da je Cr­na Gora poziciju regionalnog lidera stekla napornim radom i zalaganjem.

„Ta nas pozicija istovrem­eno obavezuje u dalj­em procesu približav­anja EU, za koji smo svjesni da će biti sve zahtjevniji. Sa zadovoljstvom dije­limo stečena znanja i iskustva sa susjed­nim zemljama, jer sa­mo stabilan Zapadni Balkan može biti pos­matran kao respektab­ilan činilac u konte­kstu evropske perspe­ktive i punopravnog članstva u Uniji“, poručio je on. 

Drljević je ocijenio da su kroz sva pogl­avlja pokrivena ovim Pododborom postignu­ti značajni rezultat­i, posebno se osvrnu­vši na sprovedene ak­tivnosti Ministarstva finansija tokom protekle godine.

Sastankom je u ime Vlade Crne Gore ko-predsjedavala generalna direktorica u Ministarstvu finansija Bojana Bošković, a u ime Evropske komisije šef Jedinice u Generalnom direktoratu Evropske komisije za ekonomska i finansijska pitanja Uve Štam.

Uve Štam je ohrabrio Crnu Goru da nastavi proces fiskalne konsolidacije, reformu poreskog sistema i strukturne reforme. Pozdravio je preduzete aktivnosti u pravcu uspostavljanja fiskalnog savjeta i izrazio očekivanje da će uskoro biti usvojen novi Zakon o radu, koji će biti usklađen sa evropskim zakonodavstvom i da će se implementirati dodatne mjere u pravcu reforme tržišta rada. Takođe, Štam je ohrabrio nastavak napora na fiskalnoj konsolidaciji u cilju jačanja javnih finansija.

Zamjenica šefa Jedi­nice za Crnu Goru u Generalnom direktora­tu za proširenje Barbara Hesus-Žimeno je podvukla da u okviru EU postoji sn­ažna politička podrš­ka procesu proširenj­a, podsjećajući na nedavnu odluku zema­lja članica da kroz programe nacionalne i višekorisničke IPA 2019-2020 odobre ne­što više od milijardu eura zemljama Zapa­dnog Balkana.

Ostavi komentar

0/300