25 °

max 32 ° / min 25 °

Petak

18.09.

32° / 25°

Subota

19.09.

30° / 21°

Nedjelja

20.09.

31° / 20°

Ponedjeljak

21.09.

31° / 20°

Utorak

22.09.

28° / 21°

Srijeda

23.09.

25° / 22°

Četvrtak

24.09.

27° / 22°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
U Parlamentu ubuduće ocjenjivanje kao u školi

Politika

Comments 0

Izvor: Pobjeda

Autor: Gordana Đuračić

  • Viber

U Parlamentu ubuduće ocjenjivanje kao u školi

Rad u skupštinskoj službi ubuduće će se vrjednovati u skladu sa novim Pravilnikom o bližim mjerilima, načinu i postupku ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u Službi Skupštine. Pravilnik je usvojen na sjednici Administrativnog odbora.

Prema Pravilniku, u koji je Pobjeda imala uvid, mjerila za ocjenjivanje u ispunjavanje radnih zadataka za službenike su sposobnost planiranja i izvršavanje radnih zadataka, a za namještenike tačnost i preciznost. Kada su u pitanju rezultati u pogledu kvaliteta i kvantiteta, mjerila za ocjenjivanje službenika su stručnost, tačnost i pouzdanost u obavljanju poslova i stepen realizacije radnih zadataka, a za namještenike pouzdanost u obavljanju poslova i ekonomičnost.

"U okviru kriterijuma "Obim i blagovremenost u obavljanju poslova", mjerila za ocjenjivanje rada službenika su pridržavanje rokova, sposobnost usklađivanja radnih zadataka sa prioritetnim aktivnostima Skupštine i efikasnost u radnim zadacima, a za namještenike upravljanje vremenom i efikasnost", navodi se u prijedlogu pravilnika.

Kada su u pitanju druge sposobnosti i vještine u obavljanju poslova, prijedlogom pravilnika predviđeno je da mjerila za ocjenjivanje službenika budu inovativnost, kreativnost, pismeno i usmeno izražavanje, vještina komunikacije i timski rad, a za namještenike komunikacija i prilagodljivost.

"Radi ocjenjivanja rada državnog službenika, odnosno namještenika, neposredni rukovodilac, saglasno opisu poslova radnog mjesta, a na osnovu poslova koje je potrebno obaviti, utvrđuje radne zadatke koje bi državni službenik, odnosno namještenik trebalo da ispuni. Radni zadaci mogu se usklađivati sa tekućim aktivnostima i prioritetima. Neposredni rukovodilac kontinuirano prati rad državnog službenika, odnosno namještenika, podstiče ga na kvalitetno i efikasno vršenje poslova i ukazuje mu na propuste i nepravilnosti u radu", navodi se u prijedlogu pravilnika.

Kada je u pitanju način utvrđivanja prijedloga ocjene rada, neposredni rukovodilac predlaže ocjenu službenika, odnosno namještenika, i to od 1 do 3 po svakom od mjerila utvrđenih u okviru kriterijuma iz pravilnika.

"Prijedlog ocjene rada državnog službenika, odnosno namještenika utvrđuje se na osnovu dijeljenja zbira ocjena za sve kriterijume sa brojem kriterijuma, tako da taj rezultat predstavlja odgovarajuću ocjenu rada, i to: rezultat od 2,71 do 3,00 - prijedlog ocjene rada je "ističe se", rezultat od 1,51 do 2,70 - prijedlog ocjene rada je "dobar", a rezultat manji od 1,51 - prijedlog ocjene rada je "ne zadovoljava", navodi se u prijedlogu.

Obrasci prijedloga ocjene rada državnog službenika i namještenika, osim ocjene sadrže i dio u kojem se navodi koji je to učinak u radu službenika, odnosno namještenika koji se smatra dobrim, koje poteškoće (npr. loša komunikacija sa saradnicima, rad pod pritiskom itd.) utiču na učinak u radu državnog službenika, odnosno namještenika, kao i prijedlog kako ih prevazići.

Pravilnik podrazumijeva da rukovodilac organizacione jedinice iz kategorije visoki rukovodni kadar može donijeti drugačiju ocjenu od predložene za državnog službenika, odnosno namještenika, uz pisano obrazloženje. Državnog službenika i namještenika čijim radom ne rukovodi nijedan neposredni rukovodilac, odnosno rukovodilac iz kategorije visoki rukovodni kadar, ocjenjuje generalni sekretar Skupštine Crne Gore.

Prilikom utvrđivanja ocjene rada, neposredni rukovodilac razgovorom sa službenikom, odnosno namještenikom obavlja i evaluaciju obuka koje je službenik, odnosno namještenik pohađao u toku godine za koju se vrši ocjenjivanje, kakav je efekat imala svaka od tih obuka ponaosob i o tome sačinjava zabilješku. Tokom razgovora sa državnim službenikom, odnosno namještenikom neposredni rukovodilac identifikuje potrebu za daljim obukama i usavršavanjima državnog službenika i namještenika.

Mjerila i način ocjenjivanja državnih službenika, odnosno namještenika iz ovog pravilnika, počinju sa primjenom prilikom njihovog ocjenjivanja za 2019. godinu. Za sprovođenje pravilnika nadležan je generalni sekretar Skupštine.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR