Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Održana sjednica Vlade, evo šta je odlučeno

Politika

Comments 0

Održana sjednica Vlade, evo šta je odlučeno

Autor: Marija Mitrović

  • Viber

Danas je održana 27. sjednica Vlade kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić.

"Vlada Crne Gore je na 27. sjednici održanoj 11. juna 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti. Pedloženim zakonskim rješenjem proširuje se pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti kao i poresko oslobođenje kod nasljeđivanja, poklona i u drugim slučajevima sticanja nepokretnosti bez naknade i za životne partnere.

Ovim izmjenama doći ce do oslobađanja od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za punoljetne državljane Crne Gore koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kao članovi domaćinstva, gdje se bračni partneri izjednačavaju sa životnim partnerima. Takođe, propisuje se da se nasljednikom smatraju bračni drugovi, odnosno životni partneri, kao i da pri diobi zajedničke imovine prilikom razvoda braka, odnosno raskida životnog partnerstva, važi oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala. Primjenom ovog Zakona biće znatno olakšan i povećan pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za populaciju koja ima poteškoće u čitanju. Pored ostalog, uvodi se ograničenje autorskog prava u korist lica koja imaju poteškoće u čitanju, na osnovu kojih se autorsko djelo, bez dozvole autora, može pretvoriti u pristupačni format. Naglašeno je da će primjena novog zakona omogućiti poboljšanu socijalnu integraciju i kulturnu participaciju, kao i jačanje svijesti o izazovima sa kojima se suočava zajednica i pojedinci koji imaju poteškoće u čitanju štampanih materijala", piše u saopštenju.

Kako je navedeno, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika. I

"zmjenama je propisano da se na listi poreskih dužnika nalaze i dužnici koji su uložili žalbu na poresko rješenje, odnosno pokrenuli upravni spor, kao i poreski dužnici kod kojih je pokrenut stečajni postupak. U cilju poštovanja načela jednakosti, propisuje se i obaveza da poreski organ kvartalno objavljuje i listu 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak, jer se i u tom slučaju radi o poreskim dužnicima koji imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze. Ocijenjeno je da će se implementacijom Uredbe poboljšati poreska disciplina poreskih obveznika, što će se, u krajnjem, odraziti na ukupnu fiskalnu, finansijsku i makroekonomsku stabilnost države.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave. Izmjenama je propisano da se povjeravanje poslova, osim za složene inženjerske objekte, kako je to bilo prema dosadašnjem rješenju, ne odnosi na zgrade bruto građevinske površine 3000 m² i više, hotele, turistička naselja sa najmanje četiri ili pet zvjezdica i turističke rizorte, objekte za koje se obavezno raspisuje javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, kao i za trg, skver, šetalište i gradski park. U cilju postizanja veće efikasnosti, koordinisanosti i ažurnosti rada organa nadležnih za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, procijenjeno je da je cjelishodno učiniti izdavanje urbanističko-tehničkih uslova kompatibilnim sa nadležnošću odnosno poslovima glavnog državnog arhitekte, odnosno glavnog gradskog arhitekte", piše u saopštenju.

Kako je navedeno, Vlada je donijela Odluku o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Budva.

"Osnovni cilj i zadatak izrade Plana je stvaranje planskog i formalnog osnova za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova politike uređenja prostora. Odlukom se, pored ostalog, uređuju pitanja koja se odnose na postupak izrade, obuhvat, zabranu građenja, rok izrade, finansijska sredstva i obavezu izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu. U diskusiji je posebno naglašen značaj odredbe kojom se zabranjuje građenje na pojedinim djelovima prostora u granicama obuhvaćenim postojećim planskim dokumentima.

Zabrana gradnje ne odnosi se na izgradnju objekata obrazovanja, nauke, zdravstva, socijalnog staranja, kulture, sporta i rekreacije, infrastrukture i drugih djelatnosti od javnog interesa. Takođe, zabrana gradnje se ne odnosi ni na objekte koji se rekonstruišu radi sanacije, održavanja i korišćenja u okviru postojećih horizontalnih i vertikalnih gabarita, a koji su izgrađeni u skladu sa zakonom. Zabrana će biti na snazi do donošenja PUP-a Budva.

Konstatovano je da je jedan od najvećih problema u procesu uređenja prostora opštine Budva taj što se važeća planska dokumentacija temelji na nekritičkoj analizi postojećeg stanja prostornog uređenja, sa nerealnim opredjeljenjima i smjernicama za planove nižeg reda – što za posljedicu ima mogućnost izgradnje prekomjerne bruto razvijene građevinske površine, na osnovu koje se višestruko povećava planirani broj stanovnika", piđe u saopštenju.

Kako se dalje navodi, Vlada je donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Fond za inovacije Crne Gore" Podgorica.

"U skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti, Fond se osniva kao krovna institucija koja će podsticati inovativno preduzetništvo, doprinositi efikasnijoj implementaciji i monitoringu Strategije pametne specijalizacije Crne Gore, kao i podizanju apsorpcionih kapaciteta u privlačenju EU fondova i priprema za evropske strukturne i investicione fondove.

Usvojena je Informacija o potrebi ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata. U Informaciji je istaknuto da je neophodno u što kraćem roku otpočeti proces ažuriranja, revizijom strukture i sastava sektorskih radnih grupa, koje će imati zadatak da analiziraju kriterijume strateškog značaja projekata, ažuriraju postojeće sektorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata i identifikuju potencijalne nove projekte na osnovu nacionalnih strategija, akcionih planova i postojećih baza podataka. Takođe, za sve postojeće ili nove projekte potrebno je pripremiti, odnosno ažurirati projektne identifikacione formulare, sprovesti ocjenu strateške relevantnosti i izvršiti analizu ocjene stanja svih projekata, kao i analizu mogućnosti sufinansiranja projekata iz nacionalnog budžeta.

Shodno navedenom, Vlada je zadužila resorna ministarstva da, najkasnije do 30. juna 2021. godine, obrazuju sektorske radne grupe i imenuju kontakt osobe za saradnju sa Kancelarijom za evropske integracije, korisnicima projekata i međunarodnim finansijskim institucijama/donatorima.

Vlada je usvojila Informaciju o rješavanju viškova naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore. Na sjednici je zaključeno da se određene količine viškova pokretnih sredstava, koja su neperspektivna, suvišna, zastarjela ili su van upotrebe zbog neupotrebljivosti i isteklih vremenskih i eksploatacionih resursa, oglase suvišnim za potrebe Vojske Crne Gore i ponude na prodaju. Na taj način, kako je naglašeno, Vojska će se riješiti zastarjelog i suvišnog naoružanja i ubojnih sredstava koja predstavljaju balast u skladištima, ali istovremeno i potencijalnu opasnost, Istovremeno, prodajom navedenih sredstava prihodovaće se značajna novčana sredstva, koja se mogu iskoristiti za kupovinu naoružanja i vojne opreme koje je kompatibilno sa naoružanjem i vojnom opremom drugih zemalja NATO članica", piše u saopštenju.

Usvojena je Informacija o izgradnji sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Podgorici.

"U Informaciji se navodi da je na osnovu dogovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i uprave Glavnog grada da nezavisna organizacija uradi analizu svih do sada urađenih dokumenata, kako bi se kroz višekriterijumsku analizu preispitala lokacija za budući sistem tretmana otpadnih voda. U raspravi je naglašeno da je bodovanje tri lokacije ( lokacija u obuhvatu DUP-a „Industrijska zona – KAP i dvije lokacije koje su predložili mještani Botuna) na osnovu datih 19 kriterijuma je pokazalo da lokacija u industrijskoj zoni KAP-a ima najviše bodova i da nijesu evidentirani ograničavajući faktori, druge dvije lokacije imaju manje bodova i ograničavajuće faktore, od kojih neki imaju eliminatorni karakter. U predstojećem periodu planirana je izrada glavnog projekta za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, a nakon toga i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Vlada je usvojila Informaciju o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Plav kod NLB Banke AD Podgorica, na iznos od 1.000.000,00 eura. Vlada je dala saglasnost da se Opština Plav zaduži u navedenom iznosu i prihvatila tekst Ugovora o cesiji", navodi se u saopštenju.


Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije.

Pored ostalog, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu. 

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR